REGULAMIN 

wynajmu chaty OBIDZA 438

(zwany dalej „Regulaminem” z dnia 01 stycznia 2018r.)

Wstęp

 REGULAMIN (zwany dalej „Regulaminem”)

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Partner House Sp. z o.o.  zwanym w dalszej części regulaminu Wynajmującym    

oraz prawa i obowiązki Wynajmującego i Rezerwującego wynikające z umowy zawartej na odległość.

2. Wynajmujący świadczy usługi zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884),  

    które obejmują krótkotrwałe ogólnie dostępne wynajmowanie domków oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.

3. Regulamin został zamieszczony przez Wynajmującego na stronie www.obidza438.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie i odtwarzanie treści

    Regulaminu.

 

I.  Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Rezerwującym, bez jednoczesnej  fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem

    środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Rezerwującym

    a Wynajmującym dochodzi w chwili wpłaty przez Rezerwującego na rzecz Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej stanowiącej 30 % wartości    

    wynajmu chaty,

b) Wynajmujący – PARTNER HOUSE SPÓŁKA  z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa

    zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

    SĄDOWEGO KRS: 0000630728, NIP: 5272776533, REGON: 364982550

     Wynajmujący prowadzi obiekt „Chata góralska” w miejscowości Obidza numer 438.

     Konto do wpłat: PKO BP  27 1020 3453 0000 8102 0253 3586

c) Rezerwujący – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający

     z usług oferowanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,

d) Gość – osoba fizyczna korzystająca z usług i opcji dodatkowych dodatkowych oferowanych przez „Obidza 438”.

e) Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.obidza438.pl, wykorzystywany do rezerwacji

    dokonanej przez Rezerwującego.

f) Rezerwacja on-line – rezerwacja usług świadczonych przez Wynajmującego, dokonywana za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego

    znajdującego się na stronie internetowej http://obidza438.pl

g) Potwierdzenie dokonania rezerwacji – dokument przesyłany Rezerwującemu przez Wynajmującego w postaci elektronicznej, określający  

    szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość należności za rezerwowany pobyt oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej za pobyt

    w Obidza 438.

h) Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie Wynajmującego w przypadku zaistnienia szkód w chacie

    Obidza 438, w ramach wykonania niezbędnych usług.

i)  Zmiana rezerwacji – zmiana umowy zawartej na odległość wskutek wyrażenia zgodnej woli przez strony.

j) Opłata za obsługę rezerwacji - opłata wymagana w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji przez Rezerwującego. Opłata jest bezzwrotna.

2. Rezerwujący, przed skorzystaniem z usług Obidza 438 świadczonych przez Wynajmującego, przy użyciu strony www.obidza438.pl i formularza

    rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści formularza rezerwacyjnego,

    że akceptuje jego warunki.

3. Wynajmujący świadczy usługi na rzecz Rezerwującego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przejęcie chaty przez rezerwującego w dniu przyjazdu potwierdzone pisemnie w momencie przekazania chaty i kluczy jest jednoznaczne

    z rozpoczęciem korzystania z usługi najmu krótkoterminowego wynikającego z niniejszego regulaminu. 5.

 

II. Sposób dokonania rezerwacji on-line i opłaty z tym związane.

1. Rezerwacji on-line można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie obidza438.pl/rezerwacja 

2. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

3. Rezerwujący jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie wszystkich danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie ponosi

    odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego.

4. Po dokonaniu rezerwacji, należy dokonać płatności 30% kwoty za wynajem chaty Obidza 438 stanowiącej "opłatę rezerwacyjną". Płatności należy  

    dokonać w oparciu o informacje otrzymane drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas dokonywanie rezerwacji.

    W przypadku braku odnotowania płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji zostanie ona anulowana.

    Opłata rezerwacyjna stanowi część wspólną kosztu rezerwacji. 

    Opłata rezerwacyjna nie jest zwrotna ponieważ jej wartość jest przeznaczona na działania związane z procesem rezerwacji.

    Rezerwujący otrzyma fakturę VAT potwierdzającą wykonanie opłaty rezerwacyjnej.

5. Pozostała kwota 70% musi zostać zapłacona najpóźniej na 30 dni przed datą zarezerwowanego pobytu.

    W przypadku braku zapłaty rezerwacja zostanie anulowana bez konsekwencji dla Wynajmującego.

6. Jeżeli data rezerwacji jest krótsza niż 30 dni przed rezerwowanym terminem zostanie wskazana wartość 100% opłaty wartości rezerwacji.

 

III. Proces rezerwacji

1. Dokonanie rezerwacji on-line.

    Rezerwujący podczas procesu rezerwacji zobowiązany jest do wypełnienia formularza rezerwacyjnego wprowadzając prawdziwe dane.

    Wyboru terminu w formularzu rezerwacyjnym należy dokonać wyłącznie po wcześniejszym upewnieniu się, iż wskazany termin nie jest już      

    zarezerwowany. Dokonać tego można na stronie internetowej obidza438.pl w zakładce „sprawdź termin”. Nałożenie się terminów automatycznie

    anuluje rezerwację. 

c)  Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Rezerwującego, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

d)  Po weryfikacji poprawności wprowadzonych danych zostanie sporządzony formularz rezerwacyjny.  Formularz zostanie przesłany drogą

     elektroniczna na adres Rezerwującego wskazany podczas  dokonywania rezerwacji. W formularzu znajdą się wszystkie informacje niezbędne do

     dokonania opłat rezerwacyjnych.

e)  Po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej, na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w treści formularza rezerwacyjnego zostanie przesłana

     faktura VAT.

2.  Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie ww.obidza438.pl w zakładce „cennik”. Wskazane ceny zawierają

     podatek VAT.

3.  Wynajmujący wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

IV. Warunki zmian rezerwacji, rezygnacji i reklamacji.

1.   Zmianę terminu rezerwacji można dokonać w następujących sytuacjach:

a)  Gdy wybrany nowy termin nie jest zarezerwowany, a obecny nie jest krótszy niż 30 dni do dnia jej rozpoczęcia.

b)  Jeżeli wartość rezerwacji w nowym terminie będzie inna Rezerwujący opłaci różnicę zgodną z obowiązującym cennikiem.

2.  Chęć przedłużenia pobytu przez Rezerwującego jest możliwe tylko w przypadku wolnego terminu w chacie Obidza 438 oraz uregulowania

     w całości płatności przed rozpoczęciem tego okresu zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.obidza438.pl 

3.  Jeżeli Rezerwujący postanowi skrócić swój pobyt w chacie Obidza 438, Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu środków otrzymanych

     za świadczone usługi.

4. Całkowitej rezygnacji z rezerwacji można dokonać w terminie do trzech dni roboczych od momentu jej dokonania wyłącznie w formie pisemnej

    wysyłając email na adres info@obidza438.pl o następującej treści:

    Rezygnuję z rezerwacji zawartej na nazwisko (należy podać imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji) w terminie (należy podać termin).

    Jeżeli to możliwe prosimy o podanie powodu rezygnacji z rezerwacji. Po otrzymaniu takiego pisma nastąpi zwrot opłaty za obsługę rezerwacji.

    Po upływie trzech dni roboczych Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu opłaty za obsługę rezerwacji.

5. Wszelkiego rodzaju reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie. Należy je zgłaszać w formie pisemnej na adres: info@obidza438.pl

    Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych.

V. Opłaty dodatkowe

1.  Kaucja 

     Rezerwujący zobowiązany jest na przygotowanie kwoty kaucji w wysokości 1000 zł, która będzie pobrana przy zameldowaniu i rozliczona nie    

     później niż siedem dni od daty zakończenia pobytu na konto bankowe rezerwującego. Pobrana kaucja w wysokości 1000 zł zostanie zwrócona 

     w całości, natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i zniszczeń lub niedoborów sprzętu, kwota kaucji zostanie pomniejszona o koszty

     związane  z przywróceniem stanu zgodnego z dniem przekazanie chaty rezerwującemu. W przypadku powstania szkód przewyższających kwotę          

kaucji rezerwujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przywróceniem stanu z dnia przejęcia chaty Obidza 438.

    Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy

    Sąd powszechny.

 

2. Sprzątanie

    Podczas rezerwacji Rezerwujący zgadza się na pobranie jednorazowej opłaty za następujące czynności:

     a) przygotowanie pościeli na 15 łóżek

     b) sprzątanie pokoi

     c) sprzątanie części wspólnych (salon, sala kinowa, korytarze itd.)

     d) sprzątanie basenu

     e) sprzątanie jacuzzi

     f) sprzątanie sauny

     g) sprzątanie kuchni

     h) wywóz śmieci 

     i) przygotowanie ręczników (15 sztuk)

     j) przygotowanie mydła, papieru toaletowego (1 rolka papieru w łazience na każdy dzień)

    k) czyszczenie ekspresów do kawy 

 

  VI. Informacje dodatkowe

1.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Obidza 438.pl jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych będących ich pełnoprawnymi opiekunami.                   Przebywanie dzieci na placu zabaw, trampolinie, w basenie, jacuzzi i saunie, które znajdują się w chacie Obidza 438 i na terenie posesji  jest  

     dozwolony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

2.  Palenie tytoniu na posesji, gdzie usytuowana jest chata Obidza 438 odbywa się wyłącznie na parkingu. Za palenie tytoniu w innym miejscu przez          

     osoby korzystające z chaty w czasie rezerwacji, wynajmujący zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie Ustawą z dnia

     8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy    

      o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).

 3.  Monitoring zewnętrzny i monitoring SPA.

      Dbając o bezpieczeństwo gości Obidza 438 prowadzimy monitoring. Po zakończeniu pobytu i rozliczeniu kaucji zarejestrowane dane zostaną    

      skasowane. Zasłanianie, demontowanie i wyłączanie kamer i urządzeń rejestrujących jest zabronione. Za niestosowanie powyższego zapisu

      wynajmujący zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 1000 zł.

4.  Zameldowanie w dniu przyjazdu odbywa się od godziny 9:00, wymeldowanie jest możliwe maksymalnie do godziny 17:00.

5.  Z uwagi na lokalizację chaty Obidza 438.pl obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

6.  Wynajmujący nie wyraża zgody na korzystanie na terenie posesji i w chacie Obidza 438 z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne,

     butle gazowe itp. Wynajmujący nie wyraża zgody na rozpalanie grilla poza miejscem do tego wyznaczonym oraz używania środków    

     pirotechnicznych, np. fajerwerków.

7.  Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie posesji Obidza 438. Zaleca

     się segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na pojemnikach do odpadów.

8.  Wjazd na teren posesji Obidza 438 samochodem osobowych i skorzystanie z parkingu udostępnianego przez Wynajmującego jest możliwy tylko  

     na własną odpowiedzialność kierowcy pojazdu.

9.  W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z Obidza 438 rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Wynajmujący jest

     zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) 

     i obowiązującymi powszechnie przepisami.

10. Nawiązanie kontaktu z Wynajmującym jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 602 234 494 (koszt opłaty za połączenie  

      według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta osoba telefonująca).

11. W dniu przyjazdu ekspres do kawy jest każdorazowo wyczyszczony przez nasz personel. Wynajmujący nie zapewnia Rezerwującemu kawy.

12.  Chata Obidza 438 posiada 6 pokoi. Cztery pokoje dwu osobowe, jeden pokój trzy osobowy i jeden pokój cztero osobowy co daje łączną ilość                 15 łóżek. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że ilość osób korzystających z Chaty Obidza 438 w okresie rezerwacji nie może przekraczać

      15 osób. W przypadku nie zastosowanie się do tego punkt regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę 

      wynajmu chaty Obidza 438 nakazać bezzwłoczne opuszczenie posesji wszystkim osobom. W takiej sytuacji nie przysługuje Rezerwującemu  

      prawo do zwrotu jakichkolwiek należności. W przypadku przebywania większej ilości bez zgody i wiedzy Wynajmującego, 

      osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kwotą 250zł za każdą osobę / dziennie. 

13. Z uwagi na położenie chaty Obidza 438 w ramach umowy wynajmu Wynajmujący zapewnia jednorazowe wwiezienie i zwiezienie bagaży własnym         transportem. W przypadku potrzeby ze strony Rezerwującego zwiększenie liczby transportu bagażu cena będzie ustalana indywidualnie.

14.  W sytuacji, gdy urządzenie lub urządzenia znajdujące się w chacie Obidza 438 lub na posesji przestanie działać prawidłowo Wynajmujący    

       zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia właściwej pracy tych urządzeń. W przypadku urządzeń wymagających obsługi specjalisty

       Wynajmujący w trybie pilnym zawiadomi odpowiedni serwis. W obu przypadkach Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za chwilową

       niedyspozycję urządzeń.

15.  W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu lub wody, a Wynajmujący nie ponosi winy z tego tytułu, Rezerwujący nie ma prawa

       dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

      Jeżeli brak prądu lub wody wystąpił z winy Wynajmującego w trybie pilnym zobowiązany jest do przywrócenia właściwego ich działania.

16. Rezerwujący nie ma obowiązku opłacania kosztu zużycia prądu i wody i nieczystości w czasie swojego pobytu chyba że Wynajmujący udowodni

      inny sposób eksploatacji niż wynikający z normalnego użytkowania.

17. Opłata za prąd i wodę internet, i wywóz nieczystości jest po stronie Wynajmującego. 

 

VII. PRZEKAZANIE chaty Obidza 438

1.   Rezerwujący w dniu przyjazdu zobowiązany jest do podpisania umowy najmu i protokołu przekazania chaty Obidza 438. 

2.   Podpisanie umowy i protokołu przekazania chaty musi nastąpić przed przekazaniem kluczy do chaty Obidza 438.

3.   Rezerwujący zobowiązuje się do udzielenia prawdziwych informacji w zakresie stanu faktycznego co do ilości gości i ich zgodności ze złożoną

      rezerwacją.

4.   Przed przekazaniem kluczy po stronie Rezerwującego jest obowiązek uiszczenia kaucji i opłat dodatkowych, jeżeli takowe występują.

5.   Wymeldowanie Rezerwującego z chaty Obidza 438 jest skuteczne po zdaniu pracownikowi klucza do chaty Obidza 438  po uprzednim      

      sprawdzeniu przez pracownika w obecności Rezerwującego stanu technicznego chaty i wyposażenia wszystkich pomieszczeń.

6.  Niezdanie klucza i oddalenie się z chaty Obidza 438 przez Rezerwującego bez przekazania chaty personelowi Obidza 438 jest jednoznaczne     

      z naruszeniem regulaminu. W takiej sytuacji rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 zł, która zostanie pobrana z kaucji.

VIII. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie  

      obowiązującego.

2.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od        

      dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Rezerwującemu drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

3.   Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy

      Sąd powszechny.